For Sale

An 8-apartment (16 rooms) residential building is for sale in a quiet and picturesque place in Latvia

32700070162

Property ID

486 m2

Size

8

Bedrooms

8

Bathrooms

€45,000

Description

An 8-apartment (16 rooms) residential building is for sale in a quiet and picturesque place in Latvia at the address: st. Raina 5, Nereta, Nereta parish, Aizkraukles district, cadastral number: 32700070162, with land under the house and a large outbuilding (a barn that can be turned into a workshop or garage). The land area is 984 square meters. The total area of the residential building is 303 square meters, the total area of the barn-garage is 183. The total area of the buildings is 486 square meters. The house can be used to create a hotel, a rural tourism recreation center, for renting out offices and apartments, or a large private house for a large family to live in. The house is located in the very center of the quiet town of Nereta, near the Evangelical Lutheran Church of Nereta – this is one of the oldest stone churches in Selia. Its construction dates back to 1584. The house is located 200 meters from this church. With a house price of 45,000 euros, each apartment in an 8-apartment building costs only 5625 euros (the property is sold as a villa – entirely). The house has strong walls made of sand-lime brick on the outside and plastered wood on the inside, a fairly reliable foundation and a good roof. The house needs renovation and major repairs. The house has one apartment with cosmetic renovations, in which you can immediately live during or before renovation work. Electricity is supplied to the house and 9 electricity meters are installed. The central water supply runs past the house and can be connected or an artesian well can be made in the yard of the house. The house has antique stoves in each apartment, but most of the stoves require major repairs or dismantling. The house has two floors and a non-residential attic. The staircase to the second floor is made of reinforced concrete.

Judging by the available documents, the house itself was built in 1935, and the house was renovated in 1990. The house is located in private ownership, in the Land Register of Latvia, without encumbrances. The house has been cleared of most of its belongings, but there is various small debris. You can live in the house immediately after purchase, in one of the apartments. Next to the house there is a water well on the neighbor’s property that can be used.   This well was originally designed for two houses, but is now located on the property of a neighbor’s house. The neighbors on both sides of the house are calm, nice and quiet. Opposite the front of the house there is Nereta Park and a good view of the town opens, and at the back of the house there is a lawn with a lawn that can be turned into either a parking lot or a flower garden. The house is located 5 kilometers from the border between Latvia and Lithuania. The house is perfect for a quiet life in the center of a small rural town, for the development of rural tourism or for the hotel business. In the city of Nereta and its outskirts there is not a single hotel or rural tourism center, and the pristine nature of this region contributes to eco-tourism and environmentally-quality life within walking distance of shops, pharmacies, medicine and other social institutions typical of the city. Riga is about 130 kilometers away.

Tiek pārdota 8 dzīvokļu (16 istabas) dzīvojamā māja klusā un gleznainā Latvijas vietā pēc adreses: Raiņa iela 5, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., kadastra numurs: 32700070162, ar zemi zem mājas un lielu saimniecisko ēku (šķūnis, ko var pārveidot par darbnīcu vai garāžu). Zemes platība ir 984 kvadrātmetri. Dzīvojamās ēkas kopējā platība ir 303 kvadrātmetri, šķūņa-garāžas kopējā platība 183. Ēku kopējā platība ir 486 kvadrātmetri. Māju var izveidot, kā viesnīcu, lauku tūrisma atpūtas centru, izīrēt ofisu telpas-dzīvokļus vai izveidot, kā privātmāju lielai ģimenei. Māja atrodas klusā Neretas pilsētas pašā centrā, netālu no Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas – šī ir viena no vecākajām mūra baznīcām Sēlijā. Tās celtniecība aizsākās 1584. gadā. Māja atrodas 200 metru attālumā no šīs baznīcas. Ar mājas cenu 45 000 eiro katrs dzīvoklis 8 dzīvokļu mājā maksā tikai 5625 eiro (īpašums tiek pārdots, kā villa – kopumā). Mājai ir stipras sienas no silikātu ķieģeļiem un no iekšpuses apmestas ar šindeļiem, diezgan stabili pamati un labs jumts. Mājai nepieciešama renovācija un kapitālais remonts. Mājā ir viens dzīvoklis ar kosmētisko remontu, kurā var uzreiz dzīvot renovācijas darbu laikā vai pirms tā. Mājai pievadīta elektrība un uzstādīti 9 elektrības skaitītāji. Gar māju iet centrālais ūdensvads, kuru var pieslēgt pie mājas vai pagalmā izveidot artēzisko aku. Mājā katrā dzīvoklī ir antīkas krāsnis, taču lielākajai daļai krāsniņu nepieciešams kapitālais remonts vai demontāža. Mājai ir divi stāvi un neapdzīvojami bēniņi. Kāpņu telpa uz otro stāvu ir no dzelzsbetona.

Spriežot pēc pieejamajiem dokumentiem, pati māja celta 1935. gadā, un māja renovēta 1990. gadā. Māja atrodas privātīpašumā, Latvijas zemesgrāmatā, bez apgrūtinājumiem. Māja ir iztīrīta no lielākās daļas iedzīves mantām, taču ir dažādi nelieli gruveši. Mājā var dzīvot uzreiz pēc iegādes, vienā no dzīvokļiem. Blakus mājai ir ūdens aka kaimiņu īpašuma teritorijā, ko var izmantot. Šī aka sākotnēji bija paredzēta divām mājām, bet tagad atrodas kaimiņu mājas īpašumā. Kaimiņi abās mājas pusēs mierīgi, jauki un klusi. Pretī mājas fasādei ir Neretas parks un paveras labs skats uz pilsētiņu, savukārt mājas aizmugurē ir šķūnīši un zāliens, ko var pārvērst par autostāvvietu vai puķu dārzu. Māja atrodas 5 kilometrus no Latvijas un Lietuvas robežas. Māja ir lieliski piemērota klusai dzīvei mazas lauku pilsētiņas centrā, lauku tūrisma attīstībai vai viesnīcu biznesam. Neretas pilsētā un tās pievārtē nav nevienas viesnīcas vai lauku tūrisma centra, un šī reģiona senatnīgā daba veicina ekotūrismu un ekoloģiski kvalitatīvu dzīvi. Pastaigas attālumā ir veikali, aptiekas, medicīnas iestādes, autoosta un citas sociālas iestādes, raksturīgas pilsētām. Rīga ir aptuveni 130 kilometru attālumā.

Se vende un edificio residencial de 8 apartamentos (16 habitaciones) en un lugar tranquilo y pintoresco de Letonia en la dirección: st. Raina 5, Nereta, parroquia de Nereta, distrito de Aizkraukles, número catastral: 32700070162, con terreno debajo de la casa y una gran dependencia (un granero que se puede convertir en taller o garaje). La superficie del terreno es de 984 metros cuadrados. El área total del edificio residencial es de 303 metros cuadrados, el área total del granero es de 183. El área total de los edificios es de 486 metros cuadrados. La casa se puede utilizar para crear un hotel, un centro recreativo de turismo rural, para alquilar oficinas y apartamentos, o una gran casa particular para vivir una familia numerosa. La casa está situada en el centro de la tranquila ciudad de Nereta, cerca de la Iglesia Evangélica Luterana de Nereta, una de las iglesias de piedra más antiguas de Selia. Su construcción se remonta al año 1584. La casa se encuentra a 200 metros de esta iglesia. Con un precio de la casa de 45.000 euros, cada apartamento en un edificio de 8 viviendas cuesta sólo 5.625 euros (la propiedad se vende como villa, entera). La casa tiene paredes fuertes de ladrillo silicocalcáreo por fuera y revocadas con tejas por dentro, unos cimientos bastante fiables y un buen techo. La casa necesita reformas y reparaciones importantes. La casa tiene un apartamento con reformas cosméticas, en el que se puede vivir inmediatamente durante o antes de las obras de renovación. Se suministra electricidad a la casa y están instalados 9 contadores de electricidad. El suministro central de agua pasa por la casa y se puede conectar o se puede hacer un pozo artesiano en el patio de la casa. La casa tiene estufas antiguas en cada apartamento, pero la mayoría de las estufas requieren reparaciones importantes o desmantelamiento. La casa tiene dos plantas y buhardilla no residencial. La escalera al segundo piso es de hormigón armado.

A juzgar por los documentos disponibles, la casa en sí fue construida en 1935 y fue renovada en 1990. La casa se encuentra en propiedad privada, inscrita en el Registro de la Propiedad de Letonia, sin gravámenes. La casa ha sido limpiada de la mayoría de sus pertenencias, pero hay varios escombros pequeños. Podrás vivir en la casa inmediatamente después de la compra, en uno de los apartamentos. Al lado de la casa hay un pozo de agua en la propiedad del vecino que se puede utilizar. Este pozo fue diseñado originalmente para dos casas, pero ahora está ubicado en la propiedad de la casa de un vecino. Los vecinos de ambos lados de la casa son tranquilos, agradables y silenciosos. Frente al frente de la casa está el Parque Nereta y se abre una buena vista del pueblo, y en la parte trasera de la casa hay un jardín con césped que se puede convertir en estacionamiento o jardín de flores. La casa se encuentra a 5 kilómetros de la frontera entre Letonia y Lituania. La casa es perfecta para una vida tranquila en el centro de un pequeño pueblo rural, para el desarrollo del turismo rural o para la hostelería. En la ciudad de Nereta y sus alrededores no existe un solo hotel o centro de turismo rural, y la naturaleza virgen de esta región promueve el ecoturismo y una vida con calidad ambiental a poca distancia de tiendas, farmacias, medicinas y otras instituciones sociales típicas de la ciudad. Riga está a unos 130 kilómetros de distancia.

Contact

Vitaly Smith

Property Seller
+37124900756
thymus2019@gmail.com
Other Properties


Address

Address: Raiņa iela 5, Nereta, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, LV-5118, Latvia
  • Country: Latvia
  • Province / State: Aizkraukles
  • City / Town: Nereta
  • Postal code / ZIP: 5118
Open on Google Maps

Get Directions